خدمات بازاریابی و فروش ما

مدیریت هر کسب‌وکاری نیاز به دانش و آگاهی در زمینه‌های مختلفی دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که هر مدیری برای به سرانجام رساندن کسب‌وکارش به آن نیاز دارد، آگاهی از اصول بازاریابی و فروش است


مرحله اول

تحلیل، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی

تعیین استراتژی‌های توسعه محصول.

دریافت اطلاعات اولیه از تأمین‌کننده

تدوین اهداف تحقیقات بازار و پیاده‌سازی فرآیند آن

ارزیابی منابع درون‌سازمانی

برگزاری کمیته توسعه محصول

استخراج برنامه جامع بازاریابی پروژه


مرحله دوم

اقدامات پیش از فروش

استخراج اهداف فروش

ستخراج تاکتیک‌های فروش

آموزش نیروهای متخصص فروش

اعتبار سنجی مشتریان

تدوین برنامه مسیربندی


مرحله سوم

فروش

عملیات اجرایی فروش بر مبنای برنامه جامع بازاریابی

نظارت بر اجرای برنامه‌ بازاریابی

استخراج تحلیل‌ها و گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه


مرحله چهارم

ارزیابی

ارزیابی میزان موفقیت فروش براساس تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تدوینی

تدوین استراتژی‌های اصلاحی در قالب برنامه بازاریابی